PRISER

Fri rettshjelp
Personer med brutto inntekt inntil kr.246.000 som enslige eller samlet kr. 369.000 som gift/samboende, vil i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp betalt av det offentlige. Personer med brutto årsinntekt under 100.000.- fritas fra å betale egenandel. Ved fritt rettsråd utgjør egenandelen for tiden kr.1020.- .

Ved fri saksførsel pr. 2018 utgjør egenandelen 25% av utgiftene begrenset oppad til kr. 8160,-. 

I de fleste straffesaker vil det offentlige dekke salær til forsvarer uten krav om egenandel og uavhengig av inntekstsforhold.

Eksempel på prioriterte saksområder etter rettshjelploven er saker om barnefordeling/ samværsrett, skifte av felleseie/ økonomiske oppgjør etter samboerforhold, barnevernssaker, trygdesaker, arbeidsrettsaker, voldsofferbistand, oppsigelse/ utkastelse i husleiesaker, personskadeerstatning, utlendingssaker, separasjons- og skilsmissesaker.

 

Rettshjelpforsikring
Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til 100.000. Forsikringstager betaler en egenandel på kr. 3.000 – 5.000. De nærmere reglene vil fremgå av forsikringsvilkårene i forsikringsavtalen.

Priser
For personer som betaler advokatsalæret selv og i saker som har forsikringsdekning
er vår timesats mellom kr. 1600 og 2.500.- pr. time inklusiv 25% mva.

Prisen avtales for det enkelte oppdrag mellom advokaten og klienten og gjengis  i oppdragsbekretselsen